06-03-2022

Generalforsamling 2022

Indkaldelse til DHIF Horsens generalforsamling

Torsdag d. 24. marts 2022, kl. 19.00
i vores klublokale, Sønderbrogade 3 st.


P.1: Valg af dirigent samt 2 stemmetællere.
P.2: Bestyrelsens + udvalgenes beretning fra det forløbne år
Formandens beretning.
Udvalgenes beretning:
Boccia
Gymnastik/motion
Gå og vær glad
Svømning
Badminton
Kreativ
EDB
Banko
Bordtennis
P.3: Forelæggelse af det forløbne års regnskab til godkendelse.
P.4: Fastsættelse af kontingent.
P.5: Godkendelse af reviderede vedtægter
P.6: Behandling af indkomne forslag.
P.7: Valg til bestyrelsen for 2 år
       På valg er Pia Jensen, Annette Petersen & Preben pedersen (Preben ønsker ikke
       genvalg)
P.8: Valg af 2 suppleanter
       På valg er Hazel Petersen & Lilian Saxbeck.
P.9: Valg af 2 revisorer
       På valg er Finn August Laursen & Lisbeth Jensen.
P.10: Eventuelt


        Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved et mindre traktement.

        Der vil være tre madder pr. person og en øl eller sodavand pr. person, resten I drikker

        står for egen regning. Øl og vand kan købes til 10 kr. for øl og 5 kr. for sodavand.

        Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
        bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
        Tilmelding ønskes af hensyn til arrangementet efter generalforsamlingen.